"

Informare cu privire la prelucrarea datelor personale

Termeni si conditii

Toate informațiile descrise în acest website sunt proprietatea Credius IFN S.A., instituție financiară nebancară specializată în creditări multiple, cu sediul în Bld. Pipera, Nr.1/I, bloc Admin D+P+M+4E, Et. 3+4, intrarea A, Voluntari, Jud. Ilfov, înregistrată în Registrul General al BNR sub nr. RG-PJR-42-110277/01.08.2013 si in Registrul Special al BNR sub nr. RG-PJR-42-110086/16.02.2018, cu număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J23/1231/2013, cod de înregistrare fiscală: 31534882, capital social subscris și vărsat: 35.896.854 lei, operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub nr. 28438.

Proprietarul își păstrează toate drepturile (inclusiv dreptul de autor, mărcile înregistrate, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitoare la informațiile furnizate prin sau pe acest website.

Utilizatorii au dreptul de a reproduce și utiliza informațiile conținute pe website numai în interes personal sau numai cu indicarea sursei. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate în acest website, de către orice altă persoană, fără acordul scris prealabil al Credius IFN S.A.

Nu este permisă utilizarea acestui website într-un mod care ar împiedica folosirea acestuia de către alți utilizatori de internet, care ar putea conduce la punerea în pericol a funcționării acestui website și/sau care afectează informațiile furnizate pe sau prin acest website sau a software-ului pe care se bazează.

Orice încercare de orice natură de modificare a informațiilor din prezentul website, precum și realizarea de link-uri, fără acordul scris prealabil din partea Credius, dă dreptul Credius de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

Credius își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă prevederile de mai sus. Credius își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii website-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.

Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în website este rugată să contacteze echipa Credius, la departamentul Relații Clienți +4031 9005, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, cât și asupra condițiilor contractuale, taxelor și comisioanelor aferente.

Credius nu îşi asumă răspunderea pentru eventuala infectare a sistemului dumneavoastră cu viruşi informatici, obligaţia de a verifica securitatea sistemului dumneavoastră informatic revenindu-vă integral.

Prin completarea formularului de contact vă dați acordul în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de Credius.

Credius va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepța informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 dispuneți de următoarele drepturi: dreptul la informare și acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul de opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de retragere a consimțământului; dreptul de a depune plângere. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa dpo@credius.ro. Va rugam sa aveti in vedere ca email-urile sosite de pe adrese de email gratuite (ex. Yahoo, Gmail) pot fi calificate ca “spam” de sistemul IT. In această situatie, vă rugăm să verificati eventualele mesaje de avertizare primite.

Prelucrarea datelor conform Regulamentulului nr.679/2016

Având în vedere intrarea în vigoare începând cu 25.05.2018 a Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date ("Regulamentul"), în scopul creșterii nivelului de protecție a datelor dvs personale și creării unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date, vă aducem la cunoștință următoarele:

Credius IFN S.A., instituție financiară nebancară specializată în creditări multiple, cu sediul în Bld. Pipera, Nr.1/I, bloc Admin D+P+M+4E, Et. 3+4, intrarea A, Voluntari, Jud. Ilfov, înregistrată în Registrul General al Băncii Naționale a României sub nr. RG-PJR-42-110277/01.08.2013 și în Registrul Special al BNR sub nr RS-PJR-42-110086/16.02.2018, cu număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J23/1231/2013, cod de înregistrare fiscală: 31534882, capital social subscris și vărsat: 35.896.854 lei, operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub nr. 28438, telefon contact 031 9005, adresele de email salut@credius.ro, dpo@credius.ro, prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

În principal, datele dvs de identificare, tranzacționale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dvs sau din alte surse atunci când deveniți clientul nostru, sau când folosiți produsele sau serviciile noastre.

Prelucrarea datelor
Datele dvs cu caracter personal le prelucrăm doar pentru scopuri legitime, precum acela de a vă furniza produse și servicii financiare, de a vă identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau în punctele de lucru Credius/la partenerii noștri/online/prin intermediul terminalelor Credimatic, în scop de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care vi le oferim, pentru a preveni și combate fraudele sau activitățile de spălare a banilor, etc.
Prelucrarea datelor dvs personale se întemeiază întotdeauna pe: consimțământul dvs, dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens, executarea contractelor încheiate cu noi, îndeplinirea unei obligații legale, interesul nostru legitim, un interes public major. Pentru a vă putea oferi produse și servicii personalizate, putem prelucra datele dvs cu caracter personal care permit identificarea preferințelor și/sau a comportamentului dvs, inclusiv prin procese automate, care nu presupun intervenție umană

Transmiterea datelor către terți
Pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau în alte scopuri legitime, este posibil să trimitem datele dvs către autorități publice, executori judecătorești, consultanți externi, firme din grup, împuterniciți, în România și/sau Uniunea Europeană.

Perioada de prelucrare a datelor
Datele dvs personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu.

Drepturile dvs și exercitarea lor

  • • Dreptul la informare și acces – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs personale.
  • • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele dvs personale inexacte sau le puteți completa.
  • • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege.
  • • Dreptul la restricționarea prelucrării-puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  • • Dreptul de opoziție – puteți să va opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.
  • • Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ-puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare a datelor, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.
  • • Dreptul la portabilitatea datelor-puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
  • • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs, îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.
  • • Dreptul de a depune plângere-puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor dvs cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Bld. Pipera, Nr.1/I, bloc Admin D+P+M+4E, Et. 3+4, intrarea A, Voluntari, Jud. Ilfov sau prin email la dpo@credius.ro sau telefonic la numărul 031 9005. În situația în care sunt necesare informații suplimentare sau aveți întrebări cu privire la protecția datelor dvs cu caracter personal, puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor prin transmiterea unei cereri la datele de contact menționate mai sus.

Informare referitoare la prelucrarea datelor personale în Sistemul Biroului de Credit

1. Datele de identificare ale operatorilor
Credius IFN S.A., cu sediul în Bld. Pipera, Nr.1/I, bloc Admin D+P+M+4E, Et. 3+4, intrarea A, Voluntari, Jud. Ilfov și S.C. Biroul de Credit S.A., persoană juridică română cu sediul în București, str. Sfântă Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, în calitate de operatori asociați, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu bună credința, în mod echitabil și transparent, în scopuri determinate și legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).
Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administrează Sistemul Biroului de Credit, în care sunt prelucrate datele cu caracter personal în legătură cu activitatea de creditare desfășurată de Participanți.
Participanții la Sistemul Biroului de Credit sunt instituții de credit, instituții financiare nebancare, societăți de asigurări și societăți de recuperare creanțe, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.

2. Temeiul legal și scopul prelucrării
Credius IFN S.A. și Biroul de Credit prelucrează datele dvs. personale în baza interesului legitim al Participanților și al Biroului de Credit pentru desfășurarea unei activități de creditare responsabile, în condițiile protejării, facilitării accesului la creditare și prevenirii îndatorării excesive a persoanelor vizate, respectării cadrului legal referitor la evaluarea bonității și la reducerea riscului de credit, precum și prevenirii utilizării sistemului financiar-bancar pentru desfășurarea unor activități contrare legii.
Credius IFN S.A. are obligația, conform reglementărilor legale în vigoare, să evalueze capacitatea dvs. de rambursare a creditului, înainte de încheierea unui contract de credit și pe parcursul derulării acestuia. În acest scop, Credius IFN S.A. prelucrează informațiile indicate la punctul (4), înregistrate pe numele dvs. în evidențele proprii și le transmite către Biroul de Credit în vederea prelucrării de către această instituție și a consultării acestora de către oricare Participant, în scopul inițierii sau derulării unei relații de creditare, precum și asigurării produselor de tip credit.

3. Obligația furnizării datelor și consecințele nerespectării acesteia
Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară în scopul menționat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizării scopului menționat mai sus, va conduce la imposibilitatea Credius IFN S.A. de a-și îndeplini obligațiile legale în legătură cu acordarea creditului.

4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit
a) date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu/reședință și de corespondența, numărul de telefon fix/mobil, data nașterii, cod țara și serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente;
b) date referitoare la angajator: numele și adresa angajatorului;
c) date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul și denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordării, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadenței, valuta, frecvența plăților, suma plătită, rata lunară, sumele restante, numărul de rate restante, numărul de zile de întârziere, categoria de întârziere, data închiderii produsului;
d) date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinanțarea, darea în plată, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței;
e) date referitoare la relațiile cu alte conturi: informații referitoare la produse de tip credit la care persoana vizată are calitatea de codebitor și/sau garant;
f) date referitoare la insolvență: informații referitoare la persoanele vizate față de care s-a deschis o procedura de insolvență;
g) numărul de interogări: indică numărul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanți;

5. FICO® Score de la Biroul de Credit
Datele cu caracter personal prevăzute la punctul (4) pot fi prelucrate de către Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participanților, FICO® Score de la Biroul de Credit. Participanții pot utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit în scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potențial debitor.
FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 și 850, obținut în urma procesului statistic care prelucrează informațiile înregistrate de Participanți în Sistemul Biroului de Credit și indică probabilitatea ca persoana vizată să-și plăteasca în viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scăderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afișate sub forma codurilor-motiv.
FICO® Score de la Biroul de Credit ia în calcul următoarele elemente ce conferă predictibilitate: istoricul de plată, datoria curentă, durata contului/conturilor de credit (numărul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numărul de interogări și creditele acordate în ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), vârsta persoanei vizate. Influența acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia în funcție de informațiile înregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoană vizată.
FICO® Score de la Biroul de Credit reprezintă un instrument de analiză cu grad ridicat de predictibilitate care, alăturat datelor din Raportul de Credit și informațiilor obținute de Participanți din alte surse, concură la evaluarea corectă a bonității persoanei vizate în vederea încheierii/derulării contractului de credit.

6. Destinatarii datelor
Datele cu caracter personal înregistrate în Sistemul Biroului de Credit sunt dezvăluite Participanților, la cerere, în scopul menționat la punctul (2).
Datele cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvăluite terților, cu excepția autorităților și instituțiilor publice, conform competențelor acestora și a legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Banca Naționala a României, Autoritatea Națională de Integritate, instanțele judecătorești, notarii publici, executorii judecătorești, organele de cercetare penală.

7. Perioada de stocare
Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit și dezvăluite Participanților timp de 4 ani de la data actualizării, cu excepția datelor solicitanților de credit care au renunțat la cererea de credit sau cărora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate și dezvăluite Participanților pentru o perioadă de 6 luni.

8. Existența unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri
În urma analizării datelor din Biroul de Credit puteți fi supus unei decizii automatizate.

9. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal
În calitate de persoană vizată, vă puteți exercita drepturile prevăzute de Regulament, astfel:
a. dreptul de acces la date se poate exercita: - printr-o solicitare scrisă, semnată, transmisă prin poștă la Biroul de Credit, sau - prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau - personal sau pe cale electronică, la Participantul care deține calitatea de creditor/potențial creditor al dvs. Totodată aveți dreptul de a obține, la cerere, la momentul comunicării deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de către Credius IFN S.A. în analiza cererii de credit;
b. dreptul de rectificare a datelor,
c. dreptul de ștergere a datelor,
d. dreptul la restricționarea datelor,
e. dreptul de a se opune prelucrării,
pot fi exercitate:
-prin accesarea în mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau
-personal sau pe cale electronică, la Participantul care deține calitatea de creditor/potențial creditor al persoanei vizate.
f. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare; Pentru a nu fi suspus unei decizii automatizate, puteți face o cerere în acest sens adresate Credius IFN S.A.
g. dreptul de a vă adresa Autoritătii Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

10. Datele de contact ale responsabililor cu protecția datelor sunt:
Pentru Participant – dpo@credius.ro
Pentru Biroul de Credit - adresa de e-mail: rpd@birouldecredit.ro  

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal si interogare/raportare la Biroul de Credit

Îmi exprim în mod expres consimtămantul că Credius IFN S.A., inregistrată sub nr. 28438 la A.N.S.P.D.C.P ca operator de date cu caracter personal, să prelucreze datele mele cu caracter personal (de exemplu: nume, prenume, adresă, CNP, serie și număr CI, e-mail, telefon, venit, imagine sau orice alte informații cu privire la persoana mea, efectuarea și reținerea de copii de pe cartea de identitate sau de pe documentele care le conțin) și să transmită către Biroul de Credit S.A., persoană juridică romană cu sediul în București, str. Sfânta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, sau către alte sisteme de evidentă de același tip, în vederea prelucrării acestor informații de către Biroul de Credit, sau alt sistem de evidența, și consultării informațiilor înregistrate pe numele meu în baza de date a Biroului de Credit de către oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit (instituții de credit, instituții financiare nebancare și de asigurări) în scopul inițierii sau derulării unei relații de creditare și de asigurare a produselor de tip credit cu Participantul.

Îmi exprim consimtămantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către CREDIUS IFN S.A. în scopul încheierii și executării contractului de credit, cât și pentru gestionarea relațiilor cu clienții, elaborarea rapoartelor de credit, în scopuri statistice, colectarea/recuperarea creanțelor, servicii financiare și servicii de intermediere în asigurări. Datele cu caracter personal pot fi transmise și prelucrate de către terții ce au legătură cu executarea contractului / colaboratori ai Credius / împuterniciți / avocați / consultanți / contabili/ auditori / parteneri contractuali / reprezentanți legali ai Credius/ autorităti publice centrale sau locale/ furnizori de servicii și bunuri/ societăti bancare/ Biroul de Credit/ agențiile de colectare a debitelor/recuperare creanțe/ societătile de asigurare și reasigurare/ angajatori precum și de companii din același grup cu operatorul. Datele pot fi transferate în străinătate către state care asigură un nivel adecvat al prelucrării datelor.

Îmi exprim în mod expres consimțământul ca Credius IFN S.A să prelucreze datele mele cu caracter personal, înregistrate pe numele subsemnatului în evidențele Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală în scopul inițierii sau derulării relațiilor contractuale specifice activității Credius IFN SA, realizării intereselor legitime ale Credius IFN SA și/sau îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin Credius IFN SA, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivând din acte administrative emise de autoritățile competente în aplicarea legii.

Dorim să colectam și să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru promovarea produselor de creditare și a serviciilor financiare.

o Da, sunt de acord să utilizați datele mele cu caracter personal pentru a putea fi contactat de reprezentanții dvs în scop de creditare și pentru transmiterea celor mai recente informații.
o Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

Datele cu caracter personal prelucrate în Sistemul Biroului de Credit:
a) date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal, adresă de domiciliu/reședință și de corespondența, numărul de telefon fix/mobil, data nașterii, cod țara și serie/număr pașaport în cazul persoanelor nerezidente;
b) date referitoare la angajator: numele și adresă angajatorului;
c) date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul și denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordării, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadenței, valuta, frecvența plăților, suma plătită, rata lunară, sumele restante, numărul de rate restante, numărul de zile de întârziere, categoria de întârziere, data închiderii produsului;
d) date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinanțarea, darea în plată, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței;
e) date referitoare la relațiile cu alte conturi: informații referitoare la produse de tip credit la care persoana vizată are calitatea de codebitor și/sau garant;
f) date referitoare la insolvență: informații referitoare la persoanele vizate față de care s-a deschis o procedura de insolvență;
g) numărul de interogări: indică numărul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanți.

Am luat cunostintă despre faptul că datele cu caracter personal sunt stocate în baza de date a Biroul de Credit S.A. timp de 4 ani de la data ultimei actualizări. Am luat la cunostintă faptul că datele mele cu caracter personal pot fi prelucrate de Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Credius IFN S.A, a FICO® Score de la Biroul de Credit. Credius IFN S.A. poate utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit în scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potențial debitor. FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 și 850, obținut în urma procesului statistic care prelucrează informațiile înregistrate de Credius IFN S.A. în Sistemul Biroului de Credit și indică probabilitatea să-mi plătesc în viitor ratele la timp. Principalele cauze care determină scăderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afișate sub formă codurilor-motiv. FICO® Score de la Biroul de Credit reprezintă un element cu grad ridicat de predictibilitate care, alăturat datelor din Raportul de Credit și informațiilor obținute de Credius IFN S.A. din alte surse, concură la evaluarea corectă a bonitătii mele în vederea încheierii/derulării contractului de credit.

Datele mele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației contractuale cu Credius IFN S.A. și partenerii săi (de ex.Biroul de Credius S.A., Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală) și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu.

Mi-au fost aduse la cunoștință drepturile pe care mi le pot exercita conform Regulamentului nr.679/2016:
• Dreptul la informare și acces
• Dreptul la rectificare
• Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
• Dreptul la restricționarea prelucrării
• Dreptul de opoziție
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ
• Dreptul la portabilitatea datelor
• Dreptul de retragere a consimțământului
• Dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Drepturile mi le pot exercita prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul Credius IFN S.A. din Bld. Pipera, Nr.1/I, bloc Admin D+P+M+4E, Et. 3+4, intrarea A, Voluntari, Jud. Ilfov sau prin email la dpo@credius.ro sau telefonic la numărul 031 9005.

În situația în care îmi sunt necesare informații suplimentare sau am întrebări cu privire la protecția datelor mele cu caracter personal, pot contacta Responsabilul cu protecția datelor prin transmiterea unei cereri la datele de contact menționate mai sus.