"

Termeni si conditii

Toate informațiile descrise în acest website sunt proprietatea Credius IFN S.A., instituție financiară nebancară specializată în creditări multiple, cu sediul în Bld. Pipera, Nr.1/I, bloc Admin D+P+M+4E, Et. 3+4, intrarea A, Voluntari, Jud. Ilfov, înregistrată în Registrul General al Băncii Naționale a României sub nr. RG-PJR-42-110277/01.08.2013, cu număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J23/1231/2013, cod de înregistrare fiscală: 31534882, capital social subscris și vărsat: 35.896.854 lei, operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub nr. 28438.

Proprietarul își păstrează toate drepturile (inclusiv dreptul de autor, mărcile înregistrate, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitoare la informațiile furnizate prin sau pe acest website.

Utilizatorii au dreptul de a reproduce și utiliza informațiile conținute pe website numai în interes personal sau numai cu indicarea sursei. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate în acest website, de către orice altă persoană, fără acordul scris prealabil al Credius IFN S.A.

Nu este permisă utilizarea acestui website într-un mod care ar împiedica folosirea acestuia de către alți utilizatori de internet, care ar putea conduce la punerea în pericol a funcționării acestui website și/sau care afectează informațiile furnizate pe sau prin acest website sau a software-ului pe care se bazează.

Orice încercare de orice natură de modificare a informațiilor din prezentul website, precum și realizarea de link-uri, fără acordul scris prealabil din partea Credius, dă dreptul Credius de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

Credius își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă prevederile de mai sus. Credius își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii website-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.

Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în website este rugată să contacteze echipa Credius, la departamentul Relații Clienți +4031 9005, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, cât și asupra condițiilor contractuale, taxelor și comisioanelor aferente.

Credius nu îşi asumă răspunderea pentru eventuala infectare a sistemului dumneavoastră cu viruşi informatici, obligaţia de a verifica securitatea sistemului dumneavoastră informatic revenindu-vă integral.

Prin completarea formularului de contact vă dați acordul în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de Credius.

Credius va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepța informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii "Contact" de pe website sau la adresa de email salut@credius.ro. Va rugam sa aveti in vedere ca email-urile sosite de pe adrese de email gratuite (ex. Yahoo, Gmail) pot fi calificate ca “spam” de sistemul IT. In această situatie, vă rugăm să verificati eventualele mesaje de avertizare primite.

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii ”Contact” de pe website sau la adresa de email salut@credius.ro. Va rugăm să aveți în vedere că acest email-urile sosite de pe adresa de email gratuite (ex: Yahoo, Gmail) pot fi calificate ca ”spam” de sistemul IT. În această situație, vă rugăm să verificați eventualele mesaje de avertizare primite și să ne contactați pentru confirmarea recepționării corespondenței.

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal si interogare/raportare a datelor la ANAF.

Subsemnatul/Subsemnata .........................................................................., cu domiciliul in ………..................., str..........................., nr ……….., bl ……….., scara ………., etaj ………, ap ………., judet/ sector ……………………………., identificat/identificata cu BI/CI serie, nr. ……………......, emis/emisa de ……………………….......... la data de ........................, avand CIF/NIF (CNP, CUI pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau nerezidente) ………………….............., in calitate de client, Sau, Subscrisa ...................................................................... (denumirea clientului persoana juridica sau entitate asimilata), CUI …………..................., inregistrata la ........................................................................ (denumirea registrului/ autoritatii unde este inregistrat clientul) cu nr. ……..../………………..…....., prin ................................................., in calitate de reprezentant legal avand CNP ................................................, in calitate de client, declar in mod expres urmatoarele:

A. Declaratii referitoare la consultarea informatiilor din bazele de date ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Imi exprim in mod expres consimtamantul ca Societatea Credius IFN SA (denumita in cele ce urmeaza destinatarul) sa consulte pe o durata maxima de 5 zile lucratoare de la data semnarii prezentului si sa prelucreze informatiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, inregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei in evidentele Ministerului Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (denumita in cele ce urmeaza ANAF) in scopul: (i) initierii sau derularii relatiilor contractuale specifice activitatii de creditare a destinatarului, (ii) realizarii intereselor legitime ale destinatarului si/sau (iii) indeplinirii obligatiilor legale ce ii revin destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivand din acte administrative emise de autoritatile competente in aplicarea legii:

a) date de identificare ale persoanei fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate autorizata: numele si prenumele, initiala tatalui/mamei, adresa de domiciliu/resedinta, codul numeric personal/cod unic de identificare/numarul de identificare fiscala (NIF), numarul de telefon fix/mobil, serie si numar act de identitate, numar permis de conducere, cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente sau alte date avand functia de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le contin;

b) denumirea formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscala a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;

c) veniturile realizate din orice fel de activitati (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurari sociale, inchirieri etc.);

d) orice informatii financiare (in cazul clientului persoana juridica).

B. Declaratii referitoare la transmiterea catre si prelucrarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a datelor cu caracter personal ale subsemnatului/subsemnatei, respectiv ale reprezentantilor subscrisei, detinute de catre institutia financiara nebancara.

Imi exprim in mod expres consimtamantul ca, in masura in care ma voi regasi in una sau mai multe dintre situatiile de mai jos, destinatarul sa transmita periodic (lunar, semestrial, anual) catre ANAF:

a) informatiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, inregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei in evidentele destinatarului, in scopul de a raspunde tuturor solicitarilor ANAF referitoare la activitatea de creditare (aprobate sau respinse) din luna anterioara, respectiv identitatea contribuabilului/clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobata sau refuzata si informatii privind creditul si tranzactiile;

b) informatiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, inregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei in evidentele destinatarului, in scopul de a raspunde tuturor solicitarilor ANAF referitoare la activitatea de leasing din luna anterioara, respectiv informatii despre persoana fizica/persoana juridica si informatii despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun in cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (data initiere - termen), valoare reziduala, soldul contribuabilului/clientului la data raportarii catre ANAF, numarul zilelor de intarziere la plata;

c) date referitoare la scrisorile de garantie, respectiv suma garantata, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate - data expirarii;

d) copia dosarelor de creditare, cu toata documentatia aferenta depusa;

e)in masura in care ma voi regasi in una sau mai multe dintre situatiile de mai sus, destinatarul sa transmita oricand catre ANAF informatiile prevazute la pct. B lit. a), b) si c) corespunzatoare perioadei incepand cu 1 ianuarie 2013 si pana la data semnarii prezentului acord.

DA |_| NU |_|

Inteleg si accept ca dezacordul meu (raspunsul NU) conduce la imposibilitatea institutiei financiare nebancare de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informatiile de la pct. A. in consecinta, inteleg si accept sa fac dovada veniturilor in modalitatile prevazute de lege, asa cum imi sunt solicitate de catre institutia financiara nebancara.

C. Declaratii referitoare la drepturile persoanei vizate/care a dat declaratiile de mai sus (1)

C1. Am luat cunostinta de faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

a) dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

b) dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Ministerul Finantelor Publice/ANAF la cerere si in mod gratuit, in baza acordului meu expres, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre institutia financiara nebancara. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, la adresa: Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti sau prin e-mail, in care sa se comunice datele personale ale subsemnatului (inclusiv un numar de telefon) si sa se ataseze o copie lizibila de pe buletinul sau cartea mea de identitate;

c) dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere, intocmita in forma scrisa, datata si semnata catre Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, la adresa: Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti sau prin e-mail, in care sa se comunice datele mele personale (inclusiv un numar de telefon) si sa se ataseze o copie lizibila dupa buletinul sau cartea mea de identitate (se va adauga motivul si modul in care se realizeaza interventia);

d) dreptul de opozitie: dreptul de a ma opune in orice moment din motive intemeiate si legitime legate de situatia mea particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre Credius IFN SA intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. Cererii i se va atasa o copie lizibila, dupa actul meu de identitate;

e) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate;

f) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, care le-au fost incalcate. (2)

C2. Am luat cunostinta de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si despre drepturile mele in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Credius IFN SA: dreptul de acces la date, de informare, de interventie si de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, drepturi care pot fi exercitate in limitele legii, trimitand o adresa scrisa, datata si semnata catre destinatarul Credius IFN SA, insotita de o copie a actului de identitate.

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal si interogare/raportare la Biroul de Credit

Îmi exprim în mod expres consimțământul ca Credius IFN S.A., înregistrată sub nr. 28438 la A.N.S.P.D.C.P ca operator de date cu caracter personal, să prelucreze informațiile indicate la paragraful 3 de mai jos, înregistrate pe numele meu în evidențele proprii, și să transmită către Biroul de Credit S.A., persoană juridică română cu sediul în București, str. Sfânta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, sau către alte sisteme de evidență de același tip, în vederea prelucrării acestor informații de către Biroul de Credit, sau alt sistem de evidenta, și consultării informațiilor înregistrate pe numele meu în baza de date a Biroului de Credit de către oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit (instituții de credit, instituții financiare nebancare și de asigurări) în scopul inițierii sau derulării unei relații de creditare și de asigurare a produselor de tip credit cu Participantul.

Îmi exprim în mod expres consimțământul ca Credius IFN S.A. să colecteze și să prelucreze CNP, seria și numărul actului de identitate, al pașaportului, al permisului de conducere prin efectuarea și reținerea de copii de pe cartea de identitate sau de pe documentele care le conțin.

Îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către CREDIUS IFN S.A. în scopul încheierii și executării contractului de credit, cât și pentru gestionarea relațiilor cu clienții, elaborarea rapoartelor de credit, în scopuri statistice, colectarea/recuperarea creanțelor, servicii financiare și servicii de intermediere în asigurări. Datele cu caracter personal pot fi transmise și prelucrate de către terții ce au legătură cu executarea contractului / colaboratori ai Credius / împuterniciți / avocați / consultanți / contabili/ auditori / parteneri contractuali / reprezentanți legali ai Credius/ autorități publice centrale sau locale/ furnizori de servicii și bunuri/ societăți bancare/ Biroul de Credit/ agențiile de colectare a debitelor/recuperare creanțe/ societățile de asigurare și reasigurare/ angajatori precum și de companii din același grup cu operatorul. Datele pot fi transferate în străinătate către state care asigură un nivel adecvat al prelucrării datelor.

Îmi exprim în mod expres consimtamântul ca Credius IFN S.A sa prelucreze informatiile indicate la paragraful 3 de mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului în evidentele Ministerului Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala in scopul initierii sau derularii relatiilor contractuale specifice activitatii Credius IFN SA, realizarii intereselor legitime ale Credius IFN SA si/sau indeplinirii obligatiilor legale ce ii revin Credius IFN SA, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivand din acte administrative emise de autoritatile competente in aplicarea legii.

Doresc / Nu doresc ca Operatorul să utilizeze informațiile mele cu caracter personal dobândite în orice fel, pentru promovarea altor produse de credit și servicii financiare, precum și în analize de marketing. Credius poate transmite / verifica / consulta / stoca orice informație personală / financiară aferentă subsemnatului în baza de date a Biroului de Credit S.A., și / sau în alte baze de date publice sau private sau în bazele de date ale oricăror organisme abilitate, în scopul inițierii / derulării unei relații de creditare, în vederea acordării de noi produse.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt:

a) date de identificare ale persoanei fizice *

b) date și informații legate de produse de tip credit, similar sau de asigurări **

c) date referitoare la fraudulenți ***

d) date referitoare la inadvertențe constatate de Credius IFN S.A.****

* cuprinde informații legate de: numele, prenumele, initiala tatalui/ mamei, numele și prenumele membrilor de familie, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, date din actele de stare civilă, nr. dosarului de pensie, adresa de domiciliu/reședință, numărul de telefon fix / mobil, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, diplome de studii, situație familială, situație economică și financiară, date privind bunurile deținute, date bancare, voce, imagine, codul numeric personal, date din permisul de conducere, seria și nr. act identitate / pașaport,cod de tara, funcția publică deținută;

** cuprinde date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenței, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numărul de rate restante, data scadentă a restanței, numărul de zile de întarziere în rambursarea creditului, starea contului), date pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenței, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecvența plăților, suma plătită, rata lunară, denumirea și adresa angajatorului) și informatii legate de calitatea de girant, fideiusor, codebitor sau beneficiar de polița de asigurare a persoanei fizice în legătură cu produsul acordat;

*** cuprinde informații legate de: săvârșirea de infracțiuni sau contravenții în domeniul financiar-bancar, în relația directă cu Credius IFN S.A., constatate prin hotărâri judecătorești definitive sau irevocabile, după caz, ori prin acte administrative necontestate;

**** cuprinde informații legate de: date și informații neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitării creditului, din culpa solicitantului;

Am luat cunoștință despre faptul că datele cu caracter personal sunt stocate în baza de date a Biroul de Credit S.A. timp de 4 ani de la data ultimei actualizări. Am luat cunoștință despre faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și cele prevăzute de Legea nr. 506 / 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, printr-o cerere scrisă datată și semnată, transmisă către Credius IFN S.A., cu sediul în Bd. Pipera nr. 1/I, bl. Admin D+P+M+4E, et. 3+4, intr. A, Oraș Voluntari, Jud. Ilfov, sau către Biroul de Credit S.A., la adresa: str. Sfânta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, e-mail: situatie@birouldecredit.ro, în care voi menționa datele mele personale (inclusiv un număr de telefon) și datele pentru care solicit informarea, accesul, opoziția sau intervenția și motivul întemeiat și legitim legat de situația mea particulară.

i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obține de la Biroul de Credit și / sau de la Credius IFN S.A. la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătură cu mine sunt sau nu prelucrate de către acesta / aceasta;

iii) Dreptul de intervenție: dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

iv) Dreptul de opoziție:

1) dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația mea particulară, ca datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

2) dreptul de a solicita ulterior, oricând și în mod gratuit, fără nicio justificare, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, ca datele mele cu caracter personal să nu mai fie prelucrate, în scop de reclamă, marketing;

v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința mea, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității mele, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

vi) Dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau Justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677 / 2001, care mi-au fost încălcate. Credius poate prelucra și stoca pe toată durata raporturilor contractuale, cât și după încetarea acestor raporturi, pe durata impusă de prevederile legale, datele dumneavoastră cu caracter personal, obținute în baza formularelor, declarațiilor și documentelor de orice fel depuse, redactate și completate.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor website-ului și ale Credius IFN S.A. prevăzute de prezentul document vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română.