"

Termeni si conditii

Toate informațiile descrise în acest website sunt proprietatea Credius IFN S.A., instituție financiară nebancară specializată în creditări multiple, cu sediul în Bld. Pipera, Nr.1/I, bloc Admin D+P+M+4E, Et. 3+4, intrarea A, Voluntari, Jud. Ilfov, înregistrată în Registrul General al Băncii Naționale a României sub nr. RG-PJR-42-110277/01.08.2013, cu număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J23/1231/2013, cod de înregistrare fiscală: 31534882, capital social subscris și vărsat: 35.896.854 lei, operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub nr. 28438.

Proprietarul își păstrează toate drepturile (inclusiv dreptul de autor, mărcile înregistrate, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitoare la informațiile furnizate prin sau pe acest website.

Utilizatorii au dreptul de a reproduce și utiliza informațiile conținute pe website numai în interes personal sau numai cu indicarea sursei. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate în acest website, de către orice altă persoană, fără acordul scris prealabil al Credius IFN S.A.

Nu este permisă utilizarea acestui website într-un mod care ar împiedica folosirea acestuia de către alți utilizatori de internet, care ar putea conduce la punerea în pericol a funcționării acestui website și/sau care afectează informațiile furnizate pe sau prin acest website sau a software-ului pe care se bazează.

Orice încercare de orice natură de modificare a informațiilor din prezentul website, precum și realizarea de link-uri, fără acordul scris prealabil din partea Credius, dă dreptul Credius de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

Credius își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă prevederile de mai sus. Credius își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii website-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.

Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în website este rugată să contacteze echipa Credius, la departamentul Relații Clienți +4031 9005, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, cât și asupra condițiilor contractuale, taxelor și comisioanelor aferente.

Credius nu îşi asumă răspunderea pentru eventuala infectare a sistemului dumneavoastră cu viruşi informatici, obligaţia de a verifica securitatea sistemului dumneavoastră informatic revenindu-vă integral.

Prin completarea formularului de contact vă dați acordul în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de Credius.

Credius va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepța informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii "Contact" de pe website sau la adresa de email salut@credius.ro. Va rugam sa aveti in vedere ca email-urile sosite de pe adrese de email gratuite (ex. Yahoo, Gmail) pot fi calificate ca “spam” de sistemul IT. In această situatie, vă rugăm să verificati eventualele mesaje de avertizare primite.

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul secțiunii ”Contact” de pe website sau la adresa de email salut@credius.ro. Va rugăm să aveți în vedere că acest email-urile sosite de pe adresa de email gratuite (ex: Yahoo, Gmail) pot fi calificate ca ”spam” de sistemul IT. În această situație, vă rugăm să verificați eventualele mesaje de avertizare primite și să ne contactați pentru confirmarea recepționării corespondenței.

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal si interogare/raportare la Biroul de Credit

Îmi exprim în mod expres consimțământul ca Credius IFN S.A., înregistrată sub nr. 28438 la A.N.S.P.D.C.P ca operator de date cu caracter personal, să prelucreze informațiile indicate la paragraful 3 de mai jos, înregistrate pe numele meu în evidențele proprii, și să transmită către Biroul de Credit S.A., persoană juridică română cu sediul în București, str. Sfânta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, sau către alte sisteme de evidență de același tip, în vederea prelucrării acestor informații de către Biroul de Credit, sau alt sistem de evidenta, și consultării informațiilor înregistrate pe numele meu în baza de date a Biroului de Credit de către oricare Participant la Sistemul Biroului de Credit (instituții de credit, instituții financiare nebancare și de asigurări) în scopul inițierii sau derulării unei relații de creditare și de asigurare a produselor de tip credit cu Participantul.

Îmi exprim în mod expres consimțământul ca Credius IFN S.A. să colecteze și să prelucreze CNP, seria și numărul actului de identitate, al pașaportului, al permisului de conducere prin efectuarea și reținerea de copii de pe cartea de identitate sau de pe documentele care le conțin. Îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către CREDIUS IFN S.A. în scopul încheierii și executării contractului de credit, cât și pentru gestionarea relațiilor cu clienții, elaborarea rapoartelor de credit, în scopuri statistice, colectarea/recuperarea creanțelor, servicii financiare și servicii de intermediere în asigurări. Datele cu caracter personal pot fi transmise și prelucrate de către terții ce au legătură cu executarea contractului / colaboratori ai Credius / împuterniciți / avocați / consultanți / contabili/ auditori / parteneri contractuali / reprezentanți legali ai Credius/ autorități publice centrale sau locale/ furnizori de servicii și bunuri/ societăți bancare/ Biroul de Credit/ agențiile de colectare a debitelor/recuperare creanțe/ societățile de asigurare și reasigurare/ angajatori precum și de companii din același grup cu operatorul. Datele pot fi transferate în străinătate către state care asigură un nivel adecvat al prelucrării datelor.

Îmi exprim în mod expres consimtamântul ca Credius IFN S.A sa prelucreze informatiile indicate la paragraful 3 de mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului în evidentele Ministerului Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala in scopul initierii sau derularii relatiilor contractuale specifice activitatii Credius IFN SA, realizarii intereselor legitime ale Credius IFN SA si/sau indeplinirii obligatiilor legale ce ii revin Credius IFN SA, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivand din acte administrative emise de autoritatile competente in aplicarea legii.

Doresc /  Nu doresc ca Operatorul să utilizeze informațiile mele cu caracter personal dobândite în orice fel, pentru promovarea altor produse de credit și servicii financiare, precum și în analize de marketing.

Credius poate transmite / verifica / consulta / stoca orice informație personală / financiară aferentă subsemnatului în baza de date a Biroului de Credit S.A., și / sau în alte baze de date publice sau private sau în bazele de date ale oricăror organisme abilitate, în scopul inițierii / derulării unei relații de creditare, în vederea acordării de noi produse. 

Datele cu caracter personal prelucrate sunt:

a) date de identificare ale persoanei fizice *

b) date și informații legate de produse de tip credit, similar sau de asigurări **

c) date referitoare la fraudulenți ***

d) date referitoare la inadvertențe constatate de Credius IFN S.A.****

e) numarul de interogari *****

* cuprinde informații legate de: numele, prenumele, initiala tatalui/ mamei, numele și prenumele membrilor de familie, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, date din actele de stare civilă, nr. dosarului de pensie, adresa de domiciliu/reședință, numărul de telefon fix / mobil, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, diplome de studii, situație familială, situație economică și financiară, date privind bunurile deținute, date bancare, voce, imagine, codul numeric personal, date din permisul de conducere, seria și nr. act identitate / pașaport,cod de tara, funcția publică deținută;

** cuprinde date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenței, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numărul de rate restante, data scadentă a restanței, numărul de zile de întarziere în rambursarea creditului, starea contului), date pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenței, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecvența plăților, suma plătită, rata lunară, denumirea și adresa angajatorului) și informatii legate de calitatea de girant, fideiusor, codebitor sau beneficiar de polița de asigurare a persoanei fizice în legătură cu produsul acordat;

*** cuprinde informații legate de: săvârșirea de infracțiuni sau contravenții în domeniul financiar-bancar, în relația directă cu Credius IFN S.A., constatate prin hotărâri judecătorești definitive sau irevocabile, după caz, ori prin acte administrative necontestate;

**** cuprinde informații legate de: date și informații neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitării creditului, din culpa solicitantului;

***** indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea Credius IFN SA, in scopul acordarii si derularii unei relatii de creditare. Interogarile sunt stocate si dezvaluite institutiei noastre pentru o perioada de pana la 6 luni si utilizate in calculul FICO Score de la Biroul de Credit.

Am luat cunoștință despre faptul că datele cu caracter personal sunt stocate în baza de date a Biroul de Credit S.A. timp de 4 ani de la data ultimei actualizări. Am luat la cunostință faptul că datele mele cu caracter personal pot fi prelucrate de Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Credius IFN S.A, a FICO® Score de la Biroul de Credit. Credius IFN S.A. poate utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit în scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor. FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 şi 850, obținut in urma procesului statistic care prelucrează informațiile înregistrate de Credius IFN S.A. în Sistemul Biroului de Credit și indică probabilitatea să-mi plătesc în viitor ratele la timp. Principalele cauze care determină scăderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv. FICO® Score de la Biroul de Credit reprezintă un element cu grad ridicat de predictibilitate care, alăturat datelor din Raportul de Credit și informațiilor obținute de Credius IFN S.A. din alte surse, concură la evaluarea corectă a bonității mele în vederea încheierii/derulării contractului de credit.

Am luat cunoștință despre faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și cele prevăzute de Legea nr. 506 / 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, printr-o cerere scrisă datată și semnată, transmisă către Credius IFN S.A., cu sediul în Bd. Pipera nr. 1/I, bl. Admin D+P+M+4E, et. 3+4, intr. A, Oraș Voluntari, Jud. Ilfov, sau către Biroul de Credit S.A., la adresa: str. Sfânta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, e-mail: situatie@birouldecredit.ro, în care voi menționa datele mele personale (inclusiv un număr de telefon) și datele pentru care solicit informarea, accesul, opoziția sau intervenția și motivul întemeiat și legitim legat de situația mea particulară.

i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

(ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obține de la Biroul de Credit și / sau de la Credius IFN S.A. la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătură cu mine sunt sau nu prelucrate de către acesta / aceasta, ,  împreună cu informațiile prevăzute la art. 13 din Legea 677/2001; dreptul de a obtine, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit care a fost utilizat de catre Credius IFN SA in analiza cererii de credit, impreuna cu informatiile prevazute la art. 13 din Legea 677/2001.

(iii) Dreptul de intervenție: dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; acest drept poate fi exercitat în urmatoarele condiții: se adresează o cerere către Credius IFN S.A, intocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită intervenția, motivul justificat și modul de intervenție;

(iv) Dreptul de opoziție: 1) dreptul de a mă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația mea particulară, ca datele care mă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; 2) dreptul de a solicita ulterior, oricând și în mod gratuit, fără nicio justificare, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, ca datele mele cu caracter personal să nu mai fie prelucrate, în scop de reclamă, marketing;

(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința mea, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității mele, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

(vi) Dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau Justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677 / 2001, care mi-au fost încălcate. Credius poate prelucra și stoca pe toată durata raporturilor contractuale, cât și după încetarea acestor raporturi, pe durata impusă de prevederile legale, datele dumneavoastră cu caracter personal, obținute în baza formularelor, declarațiilor și documentelor de orice fel depuse, redactate și completate.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor website-ului și ale Credius IFN S.A. prevăzute de prezentul document vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română.